English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文  

Knihy a články o evoluci Vesmírného Vědomí.
Pro zájemce o metody duchovní seberealizace, poznání Boha.

Hlavní stránkaKnihyČlánkyFilmyFotogalerieScreensaversNa‘e stránkyOdkazyO násKontakt

14.08.17
Kapitola pátá: O víře nezničitelné a o víře zničené/a>


10.08.17
Způsob samoléčby


07.08.17
Kapitola čtvrtá: Starověrci


02.08.17
Kapitola první: Vyhnání, Kapitola druhá: Starec Nikolaj


25.07.17
Pověst o Radě a Alexejovi


03.07.17
Tao-Te-Ting


05.06.17
Kapitola pátá. Klíč Vědění >>>,
Kapitola šestá. Klíč Síly >>>,
Kapitola sedmá. Klíč Jednoty >>>,
Kapitola osmá. Klíč Nesmrtelnosti >>>,
Kapitola devátá. Klíč Ohně >>>,
Závěr >>>.


06.05.17
Kniha Zrozených ve Světle:
Kapitola druhá. Klíč Ticha,
Kapitola třetí. Klíč Lásky,
Kapitola čtvrtá. Klíč práce. >>>


25.04.17
Kniha Zrozených ve Světle. Zjevení Božských Atlanťanů


04.04.17
Eseje


30.03.17
O výběru Mistra a o pochybnostech


26.02.17
Vasilek


23.02.17
Petr


26.01.17
Podobenství Lao-C': Podobenství dvanácté
Závěr


24.01.17
Podobenství Lao-C': Podobenství desáté
Podobenství jedenácté


11.01.17
Podobenství Lao-C': Podobenství osmé
Podobenství deváté


27.12.16
Podobenství Lao-C': Podobenství šesté
Podobenství sedmé:


16.10.16
Podobenství Lao-C'


15.08.16
Ódinova sága: kapitola devátá


21.07.16
Ódinova sága: kapitola osmá


13.07.16
Ódinova sága: kapitola sedmá


09.07.16
Ódinova sága: kapitola pátá


26.06.16
Ódinova sága: kapitola čtvrtá


17.06.16
Ódinova sága: kapitola třetí


07.06.16
Ódinova sága: kapitola druhá


31.05.16
Ódinova sága


27.05.16
Traktát o zdraví těla a duše


16.05.16
Traktát o ctnosti


08.05.16
Nová článek: O Nirodhi a Cestě k jejímu dosažení


09.03.16
Nová kniha: Pohádka o opravdovém kouzlení


03.03.16
Dokončil překlad knihy Kníže Dmitrij Požarskij


13.02.16
Kníže Dmitrij Požarskij


21.01.16 Pokračování Pověst o knížeti Dmitriji a Volchvě


18.01.16 Pokračování Pověst o knížeti Dmitriji a Volchvě


13.01.16 Pokračování Pověst o knížeti Dmitriji a Volchvě


Nová podobenstvi Sufi: Podobenství o Cestě súfího a životě v Objetích Boha.


Nová kniha Filipovo Evangelium.
  

Knihy
(autor a editor
Dr.Vladimír Antonov)


Anatomie Boha
Apostol Filip: Přiběh-podobenstvi o zizni Pravdy
Bůh promlouva. Bozsti Učitele (Svati Duchove) o Sobě
Bozská podobenství
Dobryňa. Byliny
Duchovní rozmluvy
Ekopsychologie
Eseje
Filipovo Evangelium s komentaři
Kniha Vojína Ducha
Kniha Zrozených ve Světle. Zjevení Božských Atlanťanů
Nábozenství a duchovní vývoj člověka
Ódinova sága
O výběru Mistra a o pochybnostech
Původni Učeni Jezise Krista
Podobenství Lao-C'
Podobenstvi o starci Zosimovi
Pohádka o opravdovém kouzlení
Pověst o knizeti Dmitriji a Volchvě
Pověst o Radě a Alexejovi
Rádzajóga a buddhijóga
Rub světa hmoty (eseje o tom, čeho jsem se skutečně zúčastnila)
Sexuologie. Vývoj a regulace pohlavního systému
Sufi: Podobenstvi o Cestě sufiho a zivotě v Objetich Boha
Tao-Te-Ting
Traktát o ctnosti
Traktát o zdraví těla a duše
Učeni Babadziho
Zapisky jednoho sufiho (vzpominky Al-Bjula na Svoje učeni)
Zlate desky Atlanťanů

Články Dr.Vladimíra Antonova


Základní zásady výuky psychické autoregulace pro děti a mládez
«Třetí oko» a «Slunce Boha»
Bhaktijoga
Blahoslavení čistí srdcem!
Dživa a buddhi
Dharma, Dharmakája, Nirodhi, Nirvána
Ekologický aspekt lidské existence
Evoluce Vědomí
Joga Atlanťanů
Joga buddhizmu
Joga davnych Rusičů
Joga Jezise Krista
Joga Krisny
Joga sufiů
Kundalini joga
Měl jsem rakovinu, a nejednou
O biolokaci
O ekologii vědomí
O lásce
O meditaci
O metodách bioenergetické diagnostiky
a bioenergetické terapie
O Nirodhi a Cestě k jejímu dosažení
O praci s rostlinami
O základních principech jógy
Psychická autoregulace
Psychogenetická stadia
Taoisticka joga
Umění a duchovní vývoj
V souvislosti s poslednimi teroristickymi činy
Vyssí jóga
Z besed s Bozskymi Učiteli
Způsob samoléčby

Viz také


 

Vla­di­mír An­to­nov se na­ro­dil v roce 1946 v Sankt-Petěrburgu v Rus­ku. Po ukončení Státní Univerzity se zaměřením biolog-ekolog, pra­co­val v prů­bě­hu mno­ha let v biologii, medicíně a psychologii. Kupří­kla­du vy­pra­co­val vysoce efektivní sys­tém psy­chic­ké samoregulace, založený na práci s vlast­ní­mi ča­kra­mi a základními meridiany.

Po­stup­ně pl­ně za­mě­řil svůj vědecký vý­zkum vědce-biologa na sfé­ru du­chov­ní­ho vě­dě­ní: jmenovitě — na zkoumání nevtělených forem ži­vo­ta, včetně Bo­ha, a na pří­mé poznání Bo­ha v Jeho růz­ných Projeveních. Ve výsledku se mu po­da­ři­lo vy­tvo­řit no­vý směr sou­čas­né vě­dy — metodologii du­chov­ní­ho zdokonalování.

Vla­di­mír An­to­nov je známý mno­hý­mi kni­ha­mi a fil­my, zasvěcenými teo­lo­gii, du­chov­ní evoluční antro­po­logii, teorii a pra­xi du­chov­ní­ho rozvoje; ty­to materiály jsou v sou­čas­né do­bě přeloženy do mno­ha ja­zy­ků a známy téměř ve v‘ech zemích svě­ta.