English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Knihy a články o evoluci Vesmírného Vědomí.
Pro zájemce o metody duchovní seberealizace, poznání Boha.

 
Podobenství třetí: Poslouchej Zjevení Velikého Ticha
 

Podobenství Lao-C’/Podobenství třetí: Poslouchej Zjevení Velikého Ticha


Podobenství třetí:
Poslouchej Zjevení Velikého Ticha


Lao-C' bez pohnutí seděl, přitisknutý zády ke stromu. Ptáci nebojácně slétali dolů k němu a klovali zrnka rýže z jeho misky. Bílý oslík se nedaleko posilňoval šťavnatou travičkou…

Lao-C' seděl, a přitom poslouchal Veliké Ticho.

Někdy se Ticho naplňovalo slovy Chuanga-Di.

Chuang-Di mluvil o Tao, Které je těžce dosažitelné pro lidi, ponořené do světských starostí:

— Oni nevědí, že je tady všechno stvořeno z Vůle Tao a existuje pro Něj.

Jestliže takovým lidem řekneme o Tao, oni tomu neuvěří, poněvadž věří pouze tomu, co vidí jejich oči a čeho se dotýkají jejich ruce. Ale jejich oči ještě nejsou schopné Tao uvidět, a jejich ruce nejsou schopné se Ho dotknout. Poněvadž by museli mít otevřené oči duše a museli by získat ruce duchovního srdce!

Pouze tomu, kdo hledá smysl své existence, a existence všeobecně, Se Te a Tao odhalují. Tehdy se duše vydává na Cestu, a podle toho, kolik duchovní hledač vynakládá úsilí, se Veliké Neviditelné stává viditelným, Veliké Nezachytitelné hmatatelným, neslyšná slova získávají zvuk, a Veliké Vědění se pomalu otevírá pro pochopení!

Podoby Nesmrtelných se stávají zjevnými — pouze pro rozvinuté duchovní srdce!

V životě je mnoho možných cest. Ale jen jedna umožňuje, aby se uskutečnilo důstojné završení evoluce duše. Je to Cesta poznání Tao s cílem ponoření do Něho, Splynutí s Ním a následného působení z Něho!

— Proč jsem si tak dlouho nemohl na nic vzpomenout? Vždyť jsem tak hledal! Hledal jsem poslání svého života a životů všech dalších bytostí… Hledal jsem příčiny nespravedlností a neštěstí, které se dějí lidem… Hledal jsem to, co mi, jak se zdálo, přinese moudrost a klid, a naplní tu prázdnotu uvnitř — nedozírným štěstím… A — nenacházel jsem… Přesto jsem věřil, že to hlavní, kvůli čemu tu žiji, určitě existuje…

— To bylo nutné k tomu, abys byl schopný pochopit jiné lidi, žijící jen mezi materiálními věcmi a nekonečnou marností událostí a přání. A dokonce, i pokud by někteří z takových lidí chtěli najít východ, nevěděli by, kde a jak ho hledat. Ale poněvadž jsi ty pocítil jejich těžkosti ve svém životě, dokážeš teď těm, kdo hledají Cestu ke Mně, pomoci.

— Ano, já jsem celý svůj život — hledal Tebe! Přečetl jsem tak mnoho traktátů, ale stejně jsem nenašel to, co by mi dalo možnost Tě najít!

— Duchovní Cesta má svůj počátek právě a jedině v duchovním srdci duchovního hledače. Láska, která se v něm rodí, ho probouzí k duchovnímu hledání a růstu, umožňuje mu uvidět a zvolit si v životě orientační body Dobra, Moudrosti a Pravdy!

Já přicházím — k hledajícím a jdoucím!

Já pomáhám — těm, kdo usilují o mravní čistotu!

Vždyť nejen mravenci, jdoucímu si svojí cestou, nesmí člověk ubližovat. Zabíjet zvířata, abychom se živili jejich těly, je také činění zla. Vždyť je přece pro člověka tolik jiné prospěšné potravy! Například, pokud člověk pěstuje a sklízí plody a semena, určená k jídlu, nenarušuje tím harmonii, nepůsobí bolest a nerozsévá smrt…

Ale jestliže zabíjí zvířata nebo třeba tomu jen napomáhá, stává se podobným divokým dravým zvířatům. Ale to, co je přirozené, pro vnitřní podstatu dravého zvířete, je pro člověka nevhodné! Vědomí lidí, tak žijících, klesají na nižší stupně Evoluce, poněvadž nemohou vnímat jemnost a čistotu Te a Tao!

Velmi mnoha lidem je vlastní uctívat svoje předky. Ale vždyť jejich předky byly zejména jednodušší bytosti: každý člověk kdysi rostl — jako duše — v tělech rostlin a zvířat! A lidé by mohli i v současnosti uctívat všechny pozitivní projevy života, starat se o ně a zbytečně jim neubližovat! Ať mají úctu k mravencům, i k rybám, i k ptákům, i ke všem jiným mírumilovným vtěleným bytostem!

Vždyť právě Tao dalo jim všem možnost žít na Zemi — kvůli rozvoji, kvůli Evoluci!

Smysl existence všeho v podnebeských světech spočívá v tom, že každá duše dostává v procesu vtěleného života možnost růst a zdokonalovat se. A když dosáhne Dokonalosti, vlévá se do Tao, a obohacuje Ho sebou. Proto je Tao přímo zainteresováno v tom, aby rozvíjení jakékoliv duše nic nepřekáželo.

Člověk, usilující o duchovní vzestup, se musí řídit dobrosrdečností, a zvolit si ve svém životě pouze to, co je správné z pozice Tao!

Ať konkrétně následuje principy čistého stravování, kterými posílí jak tělo, tak i duši, a získá vědomí nezakalené hrubými energiemi, svázanými s bolestí a se smrtí!

A pokud vidí něco nesprávného na druhých lidech, ať se vyhýbá spolupráci s něčím takovým!

Tak se získává čistota života, klid a harmonie v emocích.

Existuje velice prosté pravidlo pro život v harmonii s Tao: dělej druhému jen dobré! A pak se blaho v tobě, i v celé Podnebeské rozmnoží!

Tak se v člověku postupně shromažďuje Poklad, který nemizí se smrtí těla.

Tak získává duše návyky života v Lásce.

Tak vzrůstá mírumilovnost v národech.

Ti, kdo hromadí ctnosti, — sklízejí to pravé Jmění!

Ale ten, kdo koná zlo, strhává příčky žebříku, po kterém by mohl vystupovat od “pozemského” k Nebeskému!

Ale mravní dokonalost duše se nezíská rázem.

Odolávání zlu a podporování dobra — to je ten nejjednodušší začátek, vhodný pro každého člověka. Je snadné se tomu naučit: nepřilévat olej do ohně hádek, nepřipomínat si křivdy, odpouštět, pečovat o bližního, dělat mu to nejlepší, co je možné…

Mravní krása dělá člověka cenným pro Tao a příjemným pro lidi!

— Chuangu-Di! Jak je důležité to, co říkáš!

— Ano. A ty o tom budeš psát knihu!

— Jak? Já jsem nikdy sám knihy nepsal, jen jsem opatroval cizí rukopisy!

— Já ti pomůžu! Budu ti napovídat myšlenky a formulovat fráze! Prostě Mě jen nezapomínej poslouchat a zapisovat to nejdůležitější!

Ale sám nikdy nenaléhej na to, aby se lidé Mými radami řídili. Ať každý, kdo uslyší pravdu, potom následuje jen vlastní rozum!

Vždyť ty nemůžeš zabránit chybám hlupáků! Ty nemůžeš zamezit aroganci nadutců! Ty nemůžeš nahradit svým poznáním — “poznání” lenochů a povalečů, kteří o Cestě jen diskutují!…

Jenom rozumný člověk, pokud se dozví o Pravdě, ji zatouží následovat! Ale dokonce i mezi rozumnými si nedokážeš najít mnoho společníků…

Ale tvoje kniha o Tao a Te bude zdrojem Moudrosti po tisíciletí! A každý, kdo bude připraven, může uslyšet Má ponaučení — právě tak, jako je slyšíš teď ty! V tom je tvoje veliké sloužení Tao!

<<< >>>
 
Hlavní stránkaKnihyČlánkyFilmyFotogalerieScreensaversNaše stránkyOdkazyO násKontakt