English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Knihy a články o evoluci Vesmírného Vědomí.
Pro zájemce o metody duchovní seberealizace, poznání Boha.

 
Podobenství o Prorokovi
 

Božská podobenství/Podobenství o Prorokovi


Podobenství o Prorokovi

Ježíš řekl: „On přišel, ale mnozí ho nepoznali…

On mluvil, ale mnozí ho neslyšeli…

On učil, ale mnozí jeho učení nedodržovali…“

Ze vzpomínek Apoštola Ondřeje


Přišel na Zemi Člověk od Boha Otce seslaný.

A Člověk viděl, že se lidé utápějí v hříších; že se vady v duších tak rozmnožily, že lidé zapomněli na dobré mravy…

A Člověk viděl, že Učení o Božských Zákonech lidé odvrhli, že ztratili znalost podstaty Písem Bohem sepsaných…

Tak, jako je možné elegantním oděvem přikrýt špínu a ošklivost těl, je možné i slovy Písem, vyslovenými, ale nenaplněnými, přikrýt nečistoty duší.

Všichni mluví o Zákoně, všichni Zákon vyučují… Ale přinášejí jenom slova… A to, co říkají, neplní ani oni sami…

Lidé nevidí Světlo a nevědí, že žijí ve tmě…

Člověk nevěděl, jak má změnit to, co uviděl… Věděl jen, že jestli začne mluvit On, — Jeho řeč se ztratí uprostřed řečí lživých…

A tehdy si Člověk svlékl sváteční oděv a odebral se na poušť… A žil na poušti. A slyšel Člověk Boha a Bůh hovořil s Ním.

A po Zemi se roznesla zvěst o Prorokovi, který žije na poušti a slyší Boha, ale Sám pořád mlčí…

A začali přicházet lidé, aby uviděli toho Člověka… A lidé se divili…

A lidé Mu začali pokládat otázky. A čekali: komu On odpoví.

Přišel jeden a zeptal se:

„Jaká bude úroda v letošním roce?“

Přišel druhý a zeptal se:

„Kdy se ožení můj syn?“

A ještě přicházeli a ptali se:

„Kdy bude moje snacha rodit?“, „Jak si mám bohatství udržet a rozmnožit?“, „Jak si mám děvče obstarat — a za ženu vzít?“…

A Prorok mlčel. A slova, která chtěl lidem povědět, žhnula v Jeho ústech. A Láska Boží přeplňovala Jeho srdce. A mlčel On ještě deset let…

A řeč o něm se šířila a stále více lidí se na Něho přicházelo podívat. Protože vždy všichni proroci mluvili, ale tenhle… — neříká nic!

A mlčel Prorok. A slova, která chtěl říkat žhnula v Jeho ústech. A Láska Boží přeplňovala ústa Jeho. A mlčel On ještě deset let…

A Jeho mlčenlivost přitahovala silněji, nežli řeči jiných…

A jednou k Němu přišel chlapec, který nečekal žádnou výhodu od odpovědi na svou otázku. Chlapec se Ho zeptal: „Jaké slovo skrýváš za Svým mlčením?“

A tehdy Prorok řekl: „Očistěte se!“

A začali k Němu přicházet lidé, aby se očistili od hříchů.

A řekl jeden: „Včera jsem se hněval, očisti mě!“

A řekl druhý: „Ošidil jsem na trhu, obelhal jsem. Očisti mě!“

A třetí řekl: „Byl jsem pyšný a podlehl jsem samolibosti. Očisti mě!“

Prorok opět mlčel. A přicházeli ti samí, a znovu a znovu se káli za ty samé hříchy — a odcházeli, aby znovu hřešili…

Prorok mlčel…

„Kvůli čemu nás nechceš očistit?“ — ptali se Ho lidé.

Prorok odpověděl: „Nepřichází očištění — dokud lítost nesmyje nečistotu duše, aby nebylo možné, aby se od nynějška opět stal podobný hřích!“

A znovu se Prorok odmlčel…

A tekla jenom Řeka Živého Světla, ve kterém jsou úmysly viditelné a všechny přestupky zjevné. Prorok stál v Řece Živého Světla a čekal, kdy se k Němu přijdou očistit. Řeka tekla a čas běžel…

A lidé slyšeli Jeho mlčení, vnímali nemluvnost Duše… A byli tací, kteří Mu porozuměli. A ti přišli, aby se očistili.

Spaloval je oheň studu za prohřešky, styděli se pozvednout oči, styděli se promluvit. Pálil je oheň studu — a nečistoty duší shořely v něm, lítostí omyté…

Prorok čistou vodou omýval ty, kteří si přišli pro očištění. A v Jeho laskavém pohledu nebyl ani stín odsouzení.

Řeka Svatého Světla tekla, a do jejích vod vcházeli a očišťovali se od hříchů lidé — aby už více nehřešili!

A Prorok řekl: „V jediném okamžiku není možné zbavit nečistot celou duši. Zůstaňte — a učte se očištění! Všechny špatné vlastnosti duše musíte smýt — a nahradit Láskou darující!“

A Prorok řekl: „Křtím vás Vodami Pramene — abyste mohli přijmout křest Ohněm Otce!“

Ten, kdo přichází po Mně, Oheň Božské Lásky na Zemi přinese! Poznat Božský Oheň dokáže jen ten, kdo předtím získá očištění duše!“

<<< >>>
 
Hlavní stránkaKnihyČlánkyFilmyFotogalerieScreensaversNaše stránkyOdkazyO násKontakt