English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Kaasaaegsed teadmised Jumalast, Evolutsioonist, inimese elu põhimõtest.
Vaimse täiustamise metodoloogia.

 
Jumala Anatoomia
 

Vladimir Antonov

Jumala Anatoomia

Tõlkisid vene keelest Tatjana Martõnjuk ja Marija Prits

© Antonov V.V., 2010.
Meie planeedil on välja kujunenud palju variatsioone arusaamistest Jumala loomusest, meie elude mõtest ja selle realiseerimise võimalustest. Moodustunud kontseptsioonide põhjal ilmusid inimeste religioossed ühingud.

Kusjuures inimestele on iseloomulik aja jooksul moonutada põliseid tõdesid, edasi andut Jumala poolt, asendades neid sagedasti “jumalaloominguliste” fantaasiatega ja kontseptsioonide kohandamisega oma kasuahtsete tahtmiste järgi.

Miks on nii alati toimunud? Detailselt me arutasime seda teemat raamatus [15]. Lühidalt praegu ütlen, et põhjust saab näha hiigelsuures erinevuste diapasoonis olemasolus inimeste vahel, nende intellektuaalsete ja kõlbeliste näitajate sees! Kõige teravamad aga religioossed liialdused ilmusid tollal, kui võimu haaratasid agressiivsed primitiivid… Siis tulevadki välja inkvisitsioonid, “ristisõjad” ja erinevad “fundamentalüsmid”, kus adepte õpetavad otsida endale “päästmist” paradiisis, näiteks, “muu-usuliste” tapmiste kaudu…

Kuid sellistest paljudest ajaloo faktidest ei maksa teha järeldusi, et religioon alati tõi inimkonnale ainult kurja. Erinevates aegadel erinevates riikides kehastasid Alguse Esindajad, Kes tõid inimeste seltskonda Tõe algselisest puhtusest. Primitiivse loomuse inimesed tihti peale ju piinasid Neid ja tapsid, seejuures mõnikord neid liigutasid siirad motiivid “usu puhtuse kaitsmisest” — nende usu: primitiivide usu…

* * *

Veel ühte tähtsa põhjuse kõrgemate religioossete teadmiste “kustumisest” aja jooksul võib näha minevikus, Maal piisavate täiuslikke edasiandmise vahendite ja intellektuaalse informatsiooni säilitamise võimaluste puudumises. Ehkki kunagi kauges minevikus inimesed püüdsid kirja panna oma mõtteid kivi käsulauadele, papüüruse lehtedele jne. See tõttu ei saanudki inimkonna varanduseks, tema järgmiste aastatuhandete eksisteerimise aja jooksul meie planeedil, tehtud üleskirjutused Tot-Atlant`iga (Hermes Trismegistosega, Pythagorasega ja teiste Suursugustega. Ja isegi ilmunud raamatute trükkimine paberil ei lahendanud proobleemi sel määral, et inimesed erinevatest riikidest, rääkivad erinevates keeltes, võiksid piisavalt kiiresti vahetuda vastava informatsiooniga.

Praegusel ajal antud ülesannet lahendavad internet ja teised kogu aeg täiustatavad arvuti tehnoloogiad. See kooskõlas kogutud teadmistega Jumalast, kogutud just teadlastega, kes pühendasid oma elud antud teadmiste harule, lubas saada eeldusi just ühiskondliku informatsiooni baasi loomiseks, mis keskendab endas põhialuseid teadmisi Jumala loomusest, inimese ja selle, kuidas me peame elama Maal, teostades Jumala kavatsust meie suhtes.

* * *

Meie paegu ei hakka loetlema ja analüüsima folkloorseid (lihtsameelsed, muinsjuttulised, paganlikud) ettekujutlusi Jumalast, eksisteerinud ja eksisteerivaid erinevate riikide rahvuste vahel. Vaid hakkame kohe kõige printsipiaalsete teadmiste esitamisest.

Alustada seda teemat tuleb juurutamisega eeskujutluse ruumi mitmemõõtmelisusest. See on ju — mitte matemaatilised spekulatsioonid, vaid füüsiline reaalsus!

Kujutame ette tavalist kihilist koogi. Aga, temast erinevalt, mitmemõõtmelisuse kihid eristuvad oma vahel mitte kõrguse järgi asumisega, vaid nende koha järgi energeetilise peensuse-jõhkruse skaalal. See ongi mitmemõõtmelisuse skaala. Selle “piruka” kõige peenem kiht — on Algne Teadvus, nimetatud erinevates inimeste keeltes ka Loojaks, Jumalaks-Isaks, Jehoovaks, Allahiks, Ishvara`ks, Daoks jne. Aga skaala vastasel otsal asub põrgu — evolutsioonilise Protsessi “prügila”. Algse Teadvuse ja põrgu vahel asuvad teised kihid. Nende vahel on kihid, mis kujutavad endast “ehitusmaterjalide” kosmose “laod” nii mateeria (protoprakriti), kui hingete (protopurusha) moodustamiseks. Neid eon`id on ka soovitatav tunnetada Jumala tundmaõppimise teel. Neid võib üles leida, kuid ka ära õppida ületama “Peeglit”, mida saab olla võimalikuks ainult puhastatud ja piisavalt arenenud rinnakorvi piirides anahata tšakrast.

Võib tuua ka teisi näiteid, mis viivad mitmemõõtmelisuse loomuse arusaamise juurde.

Kujutame ette klaasist akvaariumi. Temas — vesi — peamine sisu, mis on meile nähtav. Aga temas on ka valgus, mis praktiliselt peaaegu ei mõjuv koos veega omavahel. Ka — elektromagnetilise väljade energiad, mis tagavad informatsiooni ülekannet, sealhulgas, raadiovastuvõtjale ja televiisoritele. Ka — Maa, Päikese, Kuu gravitatsiooniväljade energiad. Ka — neutriinsed ja teised tavalise silmaga mitte nähtavad energiavoolud…

Ja see — ju mitte ainult akvaariumis, aga — igal pool!

Selleks, et seletada ära seda nähtust lapsele, võib, näiteks, anda talle kätte, mööda kodu käimiseks, sisse lülitatud ja häälestatud mingile lainele portatiivse raadio. See annab talle võimalust veenduma, et elektromagnetväli nende omadustega, mis tagavad kvaliteetset heli, osalevad mitte ainult punktis, kus enne asus raadio, vaid igal pool tema jaoks nähtavas ruumis. Sama hakkab toimuma ka kodust väljaspool.

Seda enam, lapsele võib näidata, et sarnased energiväljad, mis annavad heli teistel sagedustel, samuti on igal pool, kusjuures nad tavaliselt ei “katkesta” üks teist, ja olles iga üks nagu ruumi omas kihis. Kuigi meie neid kihte ei näegi.

Saadud ettekujutus sellistest kihtidest annab häid analoogiaid ka mitmemõõtmelisuse kihtide olemuse arusaamiseks.

Sama moodi ka reaalses mitmemõõtmelises ruumis: ruumilised mõõdetused (nimetatud kreeka keeles — eon`ideks, aga sanskriti keeles — loka`deks) nende asukatega (erineva arengu tasemetega vaimudega ja Jumalaga) asuvad igal pool. Meie, kes harjunud vaatama ainult meie olemise materiaalset plaani, ei märkagi neid. Kuid nende eon`ide asukad — vabalt näevad meid ja see tõttu võivad mõjutada meid. (Sellist situatsiooni kirjeldas Omas Evangeeliumis Apostel Filippus [7]).

Ei saa näha toimivat nendes — muudes materiaalse maailma suhtes — ruumilistes mitmemõõtmelisustes, ega õppida tundma meie kehade meeleorganite abil või ükskõik milliste materiaalsete seadmete abil: ei ole võimalust ju üle kandma meie kehad ja need seaded eon`itesse! Kuid võib seevastu seda kõike uurida asjakohaselt arenenud teadvusega.

Jutt käib siin mitte mingil juhul mitte erinevate psühhodeelikumite kasutamisest, mis hävitavad keha ja vaimu! (Ju on narkomaania järgijate keskkonnas arvamus, et niisugused ained kutsuvad esile “väljapääsu astraalisse” ja sellega soodustavad mittemateriaalsete eon`ide tunnetamist. Aga sellel puhul “tunnetatakse” vaid ühte eon`i, tavaliselt põrgulik või sellele lähedane. Ümberpaigutamine ju eon`ist eon`isse — päris kuni Algse Teadvuse Asukohani — sellel korral välistatud. Samuti välistatud ka täiustamine. Võimalik — vaid degradeerumine.)

Õige ju uurimisotsing peab teostuma täielikult selge isemõistmisega — meie poolt kirjeldatud eetilise ja energeetilise puhastumise astmeliselt, ja see järel teadvuse peensuse arenemise ja koguselise kasvu meetodite kaudu. Sellest on põhjalikult räägitud raamatus [8] ja teistes meie raamatutes, ja ka filmides-loengutes (vt. lõpus). Praegu rõhutan vaid seda, et edu ei saa olla saavutatud ilma aktsendita enesearenemise peale vaimusüdameks. Muu võimalusi ei eksisteeri.

* * *

Ainult primitiivsetes religioossetes vaadetes Jumalat kujutatakse ette inimesena või mingi looma näol! Tegelikuses Tema on Absoluuti ja Algsuse Teadvuse aspektides — nimelt suuruse järgi lõpmatu ja igavene. Tema ulatus — see on terve universumi ulatus!

Jumala Põhiline Osa, nimelt Algne Teadvus, Mida Ta Ise nimetab “Absoluuti Südameks” on taoline piiritu ookeanile. See ongi suuruse järgi piiritu Elav Ülipeene Teadvuse Ookean, olev kõige sügavamas loka`s, nimetatud Tema Asukohaks. Tema olek on seal — Rahu.

Tema ei ole mitte Isiksus. Aga Tema — Kõiki Sätestatus, Kes saavutas Täiuslikkust ja on voolanud Temasse. Selles mõttes Tema on Ühine Meie, mida Ta Ise väidab.

… Armastus — on need emotsioonid, mis ainult võivad viia vaimude kokkuvoolamise juurde.

Õppides armastama teisi inimesi ja kõike elavat Loomises, ja ka Loomist tervikuna, sel moel arendades ennast armastuse näol, me saame siis suunata oma armastust ka Loojale. Selleks ajaks me oleme juba kujunenud välja peenteks ja piisavalt arenenud arvulises suhtes vaimusüdameteks. Ja siis — me sulame Temaga üheks, kokku sulades Temaga Armastuse Embustes!

Öeldud — üldsegi mitte ilus fantaasia ja mitte allegooria. Aga — Reaalsus kõikidele Saavutanutele.

Sellest, sealhulgas, jutustas oma Evangeeliumis Jeesuse Kristuse isiklik õpilane Apostel Filippus, kes praegu on — Jeesuse ja rea teiste Jeesuse apostlite kõrval — Ühise Meie Koostisosaks.

Seda võib välja lugeda Koraanist: Jumal rääkis, pöördudes Muhameedi poole, kasutades Enda suhtes kaks asesõna — Mina ja Meie.

Jah, Tema on, nagu Tema ise räägib Endast, nii Ülem Mina, nii Ühine Mina, kui Ühine Meie. Kõik see — tõeliselt.

On tähtis märkida ka seda, et Jumalast tavaliselt räägitakse kui mees soost isikust, aga Ühine Meie koosneb Jumalikest Esindajatest mõlemast soost — Nende viimaste kehastuste järgi.

… Inimesele, kes harjunud tajuma ennast ja teisi — materjaalseteks kehadeks, raske ette kujutada: kuidas saab olla… Ühine Meie?! Aga ju, tõesti, — inimene ei ole keha! Tema on tunnetav ennast energia, nimetatud teadvuseks või hingeks! Keha aga — on vaid ajutine kest, antud igale meist meie täiuslikkuse saavutamiseks kehastuse ajaks. Keha — see on nagu auto, lubav hingele tegutsema, õppides ja arenedes, mateeria maailmas. Juhib seda autot kõigepealt inimene ise.

Oma hinge olemuse fakti tunnetavad ära kõik inimesed kehastumise lõpetamise pärast. Sama teadmist saab omandada ka ilma kehastunud olemise katkestamata. Saavutatakse seda enda arenemise buddhi-jooga meetodite kaudu.

… Ühise Meie Asepaik — Rahu. Teadvused — kokkusulanud Ühte. Intensiivne Valgus ja Valgus-Tuli avalduvad Kavatsuste juures, suunatud Loomisesse, ja Tegevustes tema suhtes ja tema sees.

Ühine Meie omab Jumaliku Võimsuse täielikkust, mis võib avalduda, samas hulgas, mateeria juhatamises, tema loomisel ja dematerialiseerimisel, tema ümber kujundamisel.

Kehastanud tõelised Vaimujüngrid, kes piisaval määral kinnitunud Ühise Meie Kokkusulamises, võivad esindada Ennast Vägevate Jumaliku Imeteostajatena.

Aga, olles praegusel ajal nii mitte kehastatud, kui kehastatud, nad võivad lähtuda nende ühisest asupaigast, luues sealhulgas, kehastunud inimeste jaoks “töö platse”. Siin igaüks nendest, sealhulgas, õpetab meditatiivseid võtteid neile kehastanud otsijatele, kes jõudsid omaduseni vahetult tajuma Jumalat.

Niisuguseid Algse Teadvuse (Ühise Meie) Esindajaid nimetakse ka Pühadeks Vaimudeks. See, mis puudutab Nende Kogusust, Nendest räägitakse nagu Pühast Vaimust või Brahmanist.

Seoses mainituga võib vaadelda mõiste “Kolmainsuse” olemust.

Jumala-Isast me juba rääkisime piisavalt põhjalikult.

Pühast Vaimust — ka nüüd peab olema selge.

Kui me teeme tegemist just kehastatud Ühise Meie Esindajatega, siis igaühe Nendest nimetakse Avataaraks, Messiaks või Kristuseks — erinevates inimeste keeltes.*

Selline on — “Kolmainsus”.

Jääb veel vaadelda termini Absoluut.

Sathya Sai Baba ühel korral lausus meile fraasi Ühise Meie nimelt: “Maa on Minu Olemuse Ilmutamine”.

Jah, planeet, millel me oleme sündinud ja elame, kujutab endast mitmemõõtmelise konglomeraati. Tema mateeria ja kõik materiaalsed objektid tema peal — vaid üks selle konglomeraati koostisosa. Aga sügavamale — mitmemõõtmelisuse skaala järgi — esitatud teised eonid, kaasa arvatud ka Algse Teadvuse Asupaik.

Mitmemõõtmelisuse sügavustest Maa näib Jumaliku Valgusest koosnev, ja vaid tema väline kiht (koor) tihe ja tahke. Niisugust struktuuri võib võrrelda pungaga puu otsas. Pung lähtub puu ainest, tema — pole iseseisev, pole iseeksisteeriv. Ja, vaatamata sellele, et tema ehitise koed erinevad aine kudede ehitusest, mis teda on loonud, aga samal ajal pung ja puu, millel ta kasvanud on, on ühine.

Samamoodi planeetide ja tähtade konglomeraatide puhul: nemad pole iseeksisteerivad, nemad — vaid Loomingu “pungad”, loodud Loojaga.

Selles mõttes ka räägitakse Jumalast — nagu Absoluutist: Tema on Absoluutselt Kõik, Looja samaolemuslik Tema Loominguga.

* * *

Antud artikli raamides meile jääb arutleda veel ühte teemat: Valguse ja Tule Jumalike Ilmutamistest.

Ühise Meie Esindajad lähtuvad Enda osaks Nende Ühisest Asukohast Nende “töö plaatsidel” mõnevõrra erinevalt. Ühed — olles täielikult läbipaistvateks Teadvusteks; see on, näiteks, Huan-Di, Apostel Filippus, Gautama Buddha. Teised loovad “töö plaatside” kohal Mahadouble`id: Hiigelvormid, koosnevad üliõrnast Elavast Valgusest, sarnased inimeste kehaga kujud; Niisuguseid (meie vaatlemiste järgi) — enamus. Kolmandad, peale Enda ilmutamist Mahadouble`te kujul, — säravad ka ergsa Valguse-Tulena, moodustades vorme, mis on Päikese taolised mida me näeme Maa pealt.

Päikese taolised eredad, intensiivsed, statsionaarsed Maapinna suhtes Pühade Vaimude Ilmutamised Jeesus nimetas “Päikese Jumalad” [21]. Nende värvus võib pisut varieeruda hele-kullakast — oranžini (Surya´l) või punakaseni (Sarkara´l). Peale kaht nimetatud Jumala Esindajat, me jälgisime “Päikese Jumalaid”, loodud Jeesusega, Tema Apostlitega Johannesega ja Matteusega, ka Sathya Sai Baba´ga, Eagle´iga, Jamamata´ga, Assiris´iga, Odin´iga, Adler´iga, Bartolomeusega, Ptahhotep´iga, Nikiforiga, Larissaga, Sulia´ga, Ladaga.*

… Igaüks Pühadest Vaimudest võib omada mitu “tööplaatsi”, mis võivad asuda, kusjuures, tuhandete kilomeetrite kaugusel üks teisest. Kusjuures omame praegu unikaalse võimaluse Jumalikke Õpetajate niisuguse aktiivsuse õppimiseks tänu sellele, et Sathya Sai Baba omab materiaalse keha Tema india ashramis. See lubab jälgida varjatuid väli silma eest tema kasaaegse Vägeva Avataari tööaspekte, jagamise struktuuri Temaga Enda — kehastatud inimeste abiks.

Tema lähtub Ühise Meie Kloostrist Grandioosseks “Jumala Päikeseks”, säravas Tema ashraamist. See on Tema aktiivsuse keskus Maal. Sealt aga — Tema ulatas Oma hulgalised Jumalikud Käed paljude aladeni planeedi pinnal. Need Käed läbivad Ühise Meie Ookeani — maasiseste tuliste jõesängade taol. Nemad lõppevad suurematel või väiksematel pindala järgi Tema “tööplaatsidel”, mille kohal kõrgenevad Tema Mahadouble`d, aga ühes tuntud meile juhtumis — ka “Päikese Jumalad”.

“Jumala Päikesed” mõnikord nähtavad täielikult “horisondi taga”, aga sagedamini välja ulatuvad suurel või vähesel määral Maapinna kohal.

“Jumala Päikesed” — on nimelt piiriäärsed struktuurid, moodustunud mõnede Algse Teadvuse Esindajate lähtumise kohtadel Nende üldisest Kloostrist. See — on Nende Atmanid.

“Jumala Päikesed” — see on Jumalik Tuli (viimane võib eksisteerida mitte ainult “Päikese Jumala” aspektis) ilmutamise üks variantidest.

Jumalik Tuli, loodud Pühade Vaimudega või Avataaradega, võib olla kasutatud meiega meie kehade energeetilise puhastamise ja terveksravimise jaoks, ja ka nende mateeria Jumaldamiseks. Tema — pole üldse põletav nede jaoks, kes edukalt liikuvad Täiuslikkuse poole. Aga põrgulikud hinged (mittekehastanud ja kehastanud) Teda ei talu.

Tõelistel vaimujüngritel võib ilmuda võimalus asetuma Jumalikus Tulis mitte ainult hingetega, aga ka kehadega — kui on kättesaadav selleks tööks “Jumala Päike”. Siis nemad saavad, sealhulgas, järk-järgult eemaldada oma kehadest — teadvuse kättega, mis lähtuvad arenenud vaimusüdametest, — kõik need energiad, mis ei ole Jumalik Tuli. Nende energeetikaga kehad sellest efektiivselt puhastuvad, tervenevad ja muutuvad. Täielikult puhastunud kehadest saab palju kergemini lahkuda Jumalikku eonidesse. (Määrdunud karmi energiatega kehadest seda teha aga üldse pole võimalik).

Veel perspektiivsem — ise saada “Jumala Päikeks”.

Selle kõige pärast me olemegi kehastanud Maale! Just selle pärast — Jumal saatis meid siia!

Vaatame kõik enda peale: millisel määral vaadeldud Teedele vastab see, kuidas ma praegu elan?

Aga sellel puhul vaja meeles pidada, et alustada enda muutmist vaja alati algusest! Kus on see “algus” igaühele? — vaja iseseisvalt üles otsida, detailselt uurides toodud raamatu lõpus materjale.

* * *

Paluda Jumalat “päästmisest” — see on üsna mõttetu tegevus. Kas ei ütelnud ju Jeesus Kristus, et Looja Asukohta igaüks peab leidma ja omandama nimelt oma isiklike vaimulike pingutustega (Mt 11:12; Lk 16:16)?

Jeesus veel rääkis: Olge täiuslikud, nõnda nagu teie Taevane Isa on täiuslik (Mt 5:48)!

Ja: Õpige (seda) Minult (Ģt 11:29)!

Ning, nii Jeesus, kui ka kõik Pühad Vaimud — rõõmuga valmis aidata igaühte kehastanutest. Aga teostama pingutusi täiuslikkuse poole — inimesed peavad ise!

Meil ei ole mingit põhjust suhtuda Jumalasse, nagu oma “Teenistujasse”, kes just nagu peab meid meelitama ja “päästma”, seda enam, kui me jätkame elama oma patudes!

Jumalal, vaadates anuvaid Teda “päästmisest” inimesi, tekib täiesti kohane küsimus: Aga kuidas neid päästa ju? Nemad ju ise ei tee selleks midagi! Nad ei täida Meie soovitusi — vaatamata kõike Meie pingutuste peale! Vaatamata, sealhulgas, Jeesuse Kriistuse eneseohverdus kangelastegule, Kes kinkis inimestele Õpetuse Teest Meie Asukohasse!

Aga ainult temas — tõeline ja lõplik Päästmine! Muideks, parasitism, sealhulgas on tüütu, — kas see ongi see omadus, mida Me peame inimestes heaks kiitma?

Ei! Nad peavad nimelt töötada enda kallal ise — ja niisugustele Me anname Oma abi külluses!

Antud raamatu autor võtis kuuldele selle tõe mittu kümmend aastat tagasi — ja võtnud vastu Jumalat oma elusse nagu oma Õpetajat. Ning — mitte ainult päästis ennast, aga aitas ka sellel teel paljusid inimesi.

… Rajada teed on palju raskem, kui liikuda juba mööda olevat teed! Nüüd aga selline tee on juba loodud teie jaoks!

Jääb ainult õpida ära “liikumise reegleid” mööda teed — ja minna!…


Soovitatud kirjandus

 
Main pageBooksArticlesSpiritual filmsPhotogalleryScreensaversOur sitesLinksAbout usContact